Motion Analysis Studios
ESPN's NHL Hockey

Motion Analysis Studios provided the motion capture for the hockey video game "NHL 2K8".

NHL 2K8


Return to Portfolio