Motion Analysis Studios
Pirates of the Caribbean

Motion Analysis Studios provided the motion capture for the video game "Pirates of the Caribbean".


Return to Portfolio